ammcintosh1
Dokumentacja techniczna i informacje prawne

Procedury i najważniejsze etapy obowiązujące przy montażu pomp ciepła

Informacje prawne

Instalacje grzewcze współpracujące z pompami ciepła, które wyposażone są w pionowe gruntowe wymienniki ciepła wykorzystujące ciepło zgromadzone w środowisku gruntowo-wodnym, podlęgają wybranym zapisom niżej wyszczególnionych ustaw wraz z przepisami wykonawczymi.

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 art. 3) do wykonywania wykopów oraz otworów wiertniczych o głębokości  do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, nie jest wymagany projekt pod warunkiem, że prace nie będą prowadzone na obszarach górniczych. Natomiast wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości  do 100 m, w celu umieszczania w nich pionowych, gruntowych wymienników ciepła, jest tzw. robotą geologiczną, zatem podlega Prawu geologicznemu i górniczemu. Przepisów o planach ruchu zakładu górniczego nie stosuje się do wykonywania robót geologicznych związanych z wykorzystaniem ciepła Ziemi o głębokości  do 100 m z wyjątkiem obszarów górniczych (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 art. 86).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła

Na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy można wyodrębnić niżej wymienione procedury i najważniejsze etapy obowiązujące przy wykonywaniu otworów wiertniczych w celu umieszczania w nich pionowych gruntowych wymienników ciepła:

Szczegóły

Zakres opracowania dokumentacji wykonania robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 Dz.U. 282 poz. 1656 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych. Kwalifikacje osób wykonujących dokumentacje określa art. 57 Prawa geologicznego i górniczego.

Zgodnie z art. 85 Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 art. 85) projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu staroście. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 art. 86) w przypadku wierceń wykonywanych o głębokości  ponad 100 m wymagane jest opracowanie planu ruchu – stosowanie do przepisów dotyczących zakładu górniczego oraz ratownictwa górniczego, zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym (Dz. U z 2011 nr 163, poz. 981 art. 105 i art. 108).

Wiercenia mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające stwierdzone kwalifikacje zgodnie z art. 50, 51, 53 i 112 Prawa Geologicznego i Górniczego (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981). Są to osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego. Natomiast kierowaniem i nadzorowaniem robót geologicznych mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia kat. IV lub V.

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym (Dz. U. 2011 nr 163 art. 88), wynik prac geologicznych wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem przedstawia się w dokumentacji geologicznej (Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1, dolne źródła do pomp ciepła, 01/2013).

Chcesz dowiedzieć się więcej?